Монголын татварын тухай

Ямар илгээмжийг татвараас чөлөөлөх вэ?


Гаалийн тариф, Гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.15-д "нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”-ийг, НӨАТ-н хуулийн  13-р зүйлд “Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”-ийг татвараас чөлөөлнө гэж заасан байгаа. Энэ хоёр хуулийн дагуу улсын хилээр нэвтэрч буй илгээмж нь 2 үндсэн хэмжигдхүүнээс хамаарч гаалийн болон нэмүү өртгийн албан татвараас чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болсон. Засгийн газраас хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2024 оны 1-р сарын 1 -с  660 мянган төгрөгөөр тогтоосон байгаа. Үүний дагуу 6 сая 600 мянган төгрөгийн хувь хүний нэр дээр явуулсан илгээмжийг татвар төлөхгүйгээр авах боломжтой гэсэн үг.

Харин ингэхдээ нэг анхаарах ёстой зүйл нь “ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа” гэх тодотгол. 


Ижил төрлийн бараа гэж юу вэ?

Гаалийн тариф, татварын тухай хуулийн 12.2-т “Ижил төрлийн бараа” гэдэгт үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа адил биш боловч үндсэн шинж байдал, бүрдэл хэсэг, зориулалтаараа ижил, арилжааны талаас нь аль алинаа орлож чадах барааг хэлнэ” 12.3-т “Ижил төрлийн барааг тодорхойлоход барааны чанар, тэмдэг, нэр хүнд, гарал үүслийн улсыг харгалзан үзнэ” гэж заасан.

Жишээлбэл, гадаадаас танд, таны охин, хүү гуравт ижил төрлийн гурван цамц илгээмжээр ирлээ. Энэ гурван өмдний үнийн дүн нийлээд 6 сая 600 мянган төгрөгт хүрэхгүй  байлаа ч татвар авна. Харин гурван өөр төрлийн бараа буюу хоёр цамц нэг өмд, эсвэл гутал, цамц, өмд байгаад 6,600,000 төгрөгт хүрэхгүй байвал татвар авахгүй гэсэн үг. Танд цүнх, цамц, гутал, хичээлийн хэрэгсэл, малгай, ороолт гурваас дээш нэр төрлийн хэрнээ тус бүр нь 2 илүүгүй тоо ширхэгтэй  бараанууд ирээд хуульд заасан үнийн дүн буюу 6 сая 600 мянгаас бага байвал татвараас чөлөөлнө.

Харин та нэг өдөр илгээмж илгээхдээ өөр өөр хүлээн авагчийн нэр дээр илгээсэн бол хүлээн авагч нь өөр тул татвар төлөхгүй. Хэрэв дээрх хязгаарын аль нэгийг  давсан л бол таны илгээмж бүхэлдээ татварт хамрагдах нөхцөлд орно гэсэн үг.


Энд дурдаагүй барааг яах вэ гэж бодож байгаа бол http://customs.gov.mn/2014-03-25-01-15-20 энэ хаягаар ороод үзэхийг хүсье.Компьютер хөнгөлөлтөнд хамрагдах уу?

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ хуулийн 13.1.24-т “Нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”-ийг НӨАТ-аас чөлөөлөх нэмэлт өөрчлөлт оруулсан болно. Тиймээс та 19 сая 800 мянган төгрөгийн үнэ бүхий нэг эсвэл хоёр зөөврийн компьютерийг илгээмжээр импортлоход ямар нэгэн татвар төлөлгүйгээр авч болно. Энд зөөврийн компьютер гэж онцолсныг анхаарна уу.

Жин, хэмжээний хувьд ямар байх вэ?

Одоогоор илгээмжийн дээд хэмжээ 20 килограмм, харин хоёр улс харилцан тохиролцсон тохиолдолд 50 килограмм хүртэлх жинтэй илгээмжийг хүлээж авдаг талаар  Монгол Eлсын стандарт  MNS 5382-3: 2004-д заасан  Тиймээс энэ жинд нийцсэн, дээр нь дээр дурдсан үнийн дүн, тоо хэмжээтэй бараатай илгээмжийг  та татваргүйгээр импортлох боломжтой гэсэн үг.


Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, мөн хүнс байгаа тохиолдолд яах вэ?

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 15,9-д “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох, экспортлоход дараахь зүйлийг хориглоно. 15.9.3-д “тусгай зөвшөөрөлгүй хуулийн этгээд, иргэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, боилогийн идэвхт бүтээгдхүүнийг импортлох” гэж  заасан байдаг тул та ямар нэгэн эм, витамин, биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн шуудан илгээмжээр авч болохгүй хориглогдсон байдаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй.

Мөн Хүнсний тухай хуулийн 11.1-д “Хүнсийг зөвхөн Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд экспортлож, импортлоно” гэсэн байдаг тул хувь хүнс импортлохгүй зөвхөн аж ахуйн нэгж импортлоно.

 

                                                        МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

                                                        ГААЛИЙН ТАРИФ, ГААЛИЙН

                                                        ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ

                                                        ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд доор дурдсан агуулгатай 38.1.15 дахь заалт нэмсүгэй:

“38.1.15. нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж.”

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


 

                                                         НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРЫН

                                                         ТУХАЙ  ХУУЛЬД   НЭМЭЛТ  ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлд  доор дурдсан агуулгатай 13.1.24 дэх заалт нэмсүгэй. “13.1.24 нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин, зөөврийн компьютерийн хувьд гуч дахин нэмэгдүүлснээс тус тус дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж”

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.